ISSN: 2219-7370; 2291-2345
ŞƏRQ FƏLSƏFƏSİ PROBLEMLƏRİ JURNALI Jurnal Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən nəşr edilir
JOPh Journal » Baş redaktor
Baş redaktor
İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Baş direktoru,
Etika şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor.
Email: ilham_mamedzadə@ mail.ru23 monoqrafiyadan 2-si ABŞ və Avstraliyada nəş olunmuşdur, 300-dən cox elmi-publisist məqalənin müəllifi, 50 çox monoqrafiyanın elmi redaktorudur. “Elm əsərlər” və “Şərq fəlsəfəsi probləmləri” elmi-nəzəri jurnalının baş redaktorudur. Fəlsəfə üzrə bir neçə elmi jurnalların (– o cümlədən Web of Seicense) Redaksiya Heyətinin üzvüdür.