ISSN: 2219-7370; 2291-2345
ŞƏRQ FƏLSƏFƏSİ PROBLEMLƏRİ JURNALI Jurnal Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən nəşr edilir
JOPh Journal » Baş redkatorun müavini
Baş redkatorun müavini
Əli Seyidabas oğlu Abasov
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun
"Müasir Fəlsəfə Problemləri" şöbəsinin
müdiri, fəls.e.d, professor.
E-mail: kila50@ma
https://orcid.org/0000-0002-4528-5797


21 monografiya, 200 elmi məqalə (46 xaricdə),35 kitabın baş redaktoru, 250 mətbuat məqaləsinin müəllifidir.